• Komuna Kashar
  • Komuna Kashar
Home KOMUNA BINJAKEZIME SELANIK,GREQI
SELANIK,GREQI PDF Print E-mail
E enjte, 31 Mars 2010 19:52

logo

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI I KOMUNES

KASHAR

Adresa: Komuna Kashar,Yrshek Tirane. Tel +355 48 200 399/401

 

Nr.______prot.                                                                                            Date,___/____/2010

VENDIM

Nr 7 date, 28.01.2010

PER

MIRATIMIN E MARVESHJES SE BINJAKEZIMIT  NDERMJET KOMUNES KASHAR DHE BASHKISE SINDOS SELANIK GREQI.

 

Keshilli i Komunes Kashar, ne mbledhjen  e tij te dates 28.01.2010 mori ne shqyrtim raportin e vizites se nje grupi pune  te komunes Kashar dhe propozimin e per nenshkrimin e nje marrveshje bashkepunimi ndermjet Bashkise Selanik Greqi dhe komunes Kashar Tirane per  problemet me te mprehta qe ka sot komuna Kashar si perpilimin e hartave perfundimtare te azhornuara me realitetin, regjistrimin kadastral, menaxhimin e zonave industriale dhe zhvillimin e arsimit profesional ne funksion te aktiviteteve prodhuese, sociale dhe kulturorer te komunes ,  dhe pasi diskutoi bazuar ne nenin 7 pika 2, neni 8 pika1 kreu V  germa “b” te ligjit Nr 8652 dt 31.07.2000” Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore ne Repubiken e Shqiperise”,

V E N D O S I:

1-Miratimin e nje marrveshje  binjakezimit ndermjet komunes Kashar dhe Bashkise  Sindos - Selanik Greqi ne fushat:

  1. a. Menaxhim i Tokave.
  2. b. Menaxhimi i Zonave Urbane.
  3. c. Menaxhjim i Zonave rurale dhe agroturizmi.
  4. d. Menaxhim i Zonave industrial dhe infrastruktura e saj.
  5. e. Regjistrimi kadastral.
  6. f. Shkembim ekperience administrative.
  7. g. Shkembime Social kulturore.
  8. h. Shkembime ne sherbimin shendetesor dhe ne fusha te tjera.

2-Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet  Kryetari i Komunes.

3.Nje kopje e ketij vendimi dergohet per verifikim ligjshmerie  Prefektit te Qarkut Tirane.

4.Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes.

KRYETARI

Qamil  MURATAJ

 

gazeta_janar_2012

informaliteti

plani urbanistik

C_Users_Elison_Desktop_plani_-_1

guida

formular

galeri1

 

i


komuna kashar