• Komuna Kashar
 • Komuna Kashar
Home PLANIFIKIMI URBAN LEJE SHFRYTEZIMI
LEJE SHFYTEZIMI PDF Print E-mail
E enjte, 13 Janar 2010 12:30
logo

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMUNA KASHAR

ZYRA E URBANISTIKËS

Adresa: Komuna Kashar,Yrshek Tirane.                        Tel +355 48 200 399/401

KERKESAT  PER  LEJE SHFRYTEZIMI               
PER  OBJEKTIN:
__________________________________________________

 1. Kerkese per Pajisje me Leje Shfrytezimi;
 2. Konfirmim i Kolaudatorit apo grupit te kolaudatoreve te kontraktuar nga Investitori;
 3. Fotografi te  fasadave te  objektit te perfunduar, flete A-4;
 4. Relacioni teknik i koaludatorit mbi zbatimin e projektit, ku te reflektohen te gjitha ndryshimet e bera nga projekti i miratuar (ne rast se ka te tilla). Te evidentohen shkeljet nese ka dhe se si jane plotesuar punimet e maskuara;
 5. Licensa e Kolaudatorit;
 6. Relacioni  i Supervizorit mbi zbatimin e objektit;
 7. Licensa e supervizorit;
 8. Situacioni perfundimtar i punime te objektit, i konfirmuar me faturen tatimore nga Drejtoria e Tatim Taksave;
 9. Licensa e drejtuesit teknik;
 10. Vendimi i K.RR.T-se per sheshin e ndertimit;
 11. Formulari  2;
 12. Planimetria e sheshit te ndertimit te miratuar;
 13. Vendimi i K.RR.T-se per Leje ndertimi;
 14. Formulari nr 4;
 15. Planimetria e lejes se ndertimit;
 16. Projekti i miratuar nga Komuna Kashar ( me vulat perkase);
 17. Licensa e Arkitektit;
 18. Licensa e konstruktori;
 • Akt kontrolli per fazat e ndertimit;
 • Akt kontrolli  i piketimit te themeleve te objektit;
 • Akt kontrolli  i mbarimit të themeleve kuota ± 0.00, karabina;
 • Akt kontrolli  i përfundimit te karabinase;
 • Akt kontrolli  i sistemimeve te jashtme;

  19.  Kontrata noteriale  me shoqerine e ndertimit  si edhe fotokopja  e licenses  se

         shoqerise zbatuese;

  20.  Formulari  3/1;

  21.  Fotokopje e noterizuar e licensave  te projektuesve  elektrik, hidro;

  22.  Çertifikata e Pronesise;

  23.  Relacioni i rifiniturave  i firmosur nga arkitekti;

  24.  Studimi Gjeologo – Inxhinierik per objekte mbi 3 (tre) kate;

  25.  Studimi sizmiologjik per objekte  mbi  8 (tete) kat;

  26.  Proces verbalet e punimeve te maskuara dhe proces verbali i gropes se the 

         themelit;

  27.  Certifikatat e materialeve nga laboratoret e licensuar;

  28.  Dokumentat nga ndermarrjet e infrastruktures inxhinjerike. (per zbatimin e

         pikave te lidhjes dhe kushteve teknike, te vena nga to, ne sheshin e ndertimit)

        Për K.U.Z, akti i kolaudimit nga Zyra e Puneve Publike, Komuna Kashar;

  29.  Deklarata e subjektit ndertues mbi zbatimin e punimeve;

  30.  “Deklarate  Pastertie” nga Agjensia Rajonale e Mjedisit;

  31.  Vertetim nga Zyra e Tatim Taksave per mbylljen e  detyrimeve;

  32.  Vertetim nga Zyra e Tatim Taksave te Komunes per likujdimin e taksave

          vendore;

  33. Akt – Kolaudimi  Tekniko – Ekonomik, ne mbeshtetje te Ligjit nr 8402 date

        10.09.1998 “Per Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve te Ndertimit” i

         ndryshuar, si dhe te Udhezimit nr 3 date 15.02.2001  “Për Mbikqyrjen dhe

        Kolaudimin e Punimeve te Ndertimit”;

Dokumentacioni duhet te jete ne dy kopje te noterizuar sipas rradhes ne listen e siperperpendur.

 Relacioni i kolaudatorit, duhet te jete i firmosur nga kolaudatori, zbatuesi i punimeve dhe  supervizori.

 

gazeta_janar_2012

informaliteti

plani urbanistik

C_Users_Elison_Desktop_plani_-_1

guida

formular

galeri1

 

i

kontakt

projekte2

komuna kashar